Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNIHOVNÍ ŘÁD

 

 

Obecní knihovna ve Vřesině je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby. Zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám.

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby:

 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny
 • poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací,
 • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

Základní knihovnické a informační služby:

 • výpůjční služby půjčování v budově knihovny - prezenční půjčování, půjčování mimo budovu knihovny - absenční půjčování
 • kopírovací služby
 • informační služby poradenská služba - informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, přístup na internet, konzultační služby
 • elektronické služby
 • propagační služby pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a službách a možnostech jejich využívání, propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích, vytváření a aktualizace www stránek knihovny, pořádání přednášek, besed a II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 Registrace uživatele:

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát:
  - každý občan ČR bez věkového omezení, děti do 15 let na základě písemného souhlasu zákonného zástupce,
  - příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR,
  - instituce.
 2. Registrovaným uživatelem se stává občan nebo instituce vyplněním přihlášky ověřené pracovníkem knihovny podle osobních dokladů, vydáním čtenářského průkazu a zaplacením ročního registračního poplatku.
 3. Podpisem na přihlášce se uživatel (instituce, zákonný zástupce) zavazuje dodržovat ustanovení knihovního řádu.
 4. Za účelem ochrany knihovních fondů svěřených do správy knihovny podle obecných předpisů musí být smluvní vztah výpůjčky mezi knihovnou a registrovaným uživatelem identifikovatelný prostřednictvím základních osobních údajů čtenáře, které jsou za tímto účelem ukládány do databáze čtenářů.
 5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  • základní identifikační údaje uživatele:
   jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. využívat veřejného internetu.
  • další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, e-mail apod.).
 6. Knihovna dále o uživateli vede:
  • údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede): např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.
  • údaje služební: uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu.
  • údaje účetní: údaje o provedení finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou.

 Čtenářské průkazy:

 1. Čtenářský průkaz se vystavuje:
  - občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, u studujících potvrzení o studiu nebo indexu,
  - institucím po vyplnění přihlášky, ověřené podpisem ředitele a razítkem instituce (nebo její samostatné složky) a po předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, pověřeného uskutečňovat styk mezi institucí a knihovnou, vést vnitřní evidenci o výpůjčkách a dodržovat pokyny pracovníků knihovny,
  - příslušníkům jiných států po vyplnění přihlášky, předložení cestovního pasu nebo jiného identifikačního průkazu, povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.
 2. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář (pracovník instituce) povinen ohlásit knihovně, za vystavení nového průkazu účtuje knihovna manipulační poplatek.
 3. Čtenář (instituce) je povinen ihned knihovně hlásit změnu jména a bydliště.

 Ochrana osobních údajů:

 1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, vnitřní směrnice a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními pracovníky manuálním a automatizovaným způsobem.
 2. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Osobní údaje svých uživatelů shromažďuje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (do doby vyrovnání všech pohledávek vůči knihovně a neobnovení platnosti čtenářského průkazu). Knihovna přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Součástí vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů je prohlášení zaměstnanců stvrzené podpisem o mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních knihovny.

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním nařízením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu.
 2. V provozních prostorách knihovny je zakázáno kouřit, uživatelům není povoleno konzumovat nápoje a potraviny.
 3. Uživatelé jsou povinni prokázat se při vstupu identifikačním průkazem. V případě registrovaného uživatele čtenářským průkazem, v případě neregistrovaného uživatele občanským průkazem, příp. studentským průkazem.
 4. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 5. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě, vedoucí knihovny nebo zřizovateli – tedy starostce.

 

Způsoby půjčování:

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických

Rozhodnutí o půjčování:

 1. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovního fondu.
 2. Čtenář může mít zpravidla současně půjčeno 30 svazků knih a 10 ks časopisů. Tento počet může knihovna v odůvodněných případech změnit.

Postupy při půjčování:

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny nebo požádat o pomoc zaměstnance knihovny. Dokumenty je možno vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny. .
 3. Před převzetím výpůjčky uživatel provede kontrolu dokumentu a zjištěné závady ohlásí zaměstnanci knihovny. Tyto závady knihovna zaregistruje v příslušném dokumentu, případně v poznámce výpůjčního protokolu. Za neohlášené závady nese uživatel odpovědnost.
 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.
 5. Prezenčních služeb knihovny mohou využívat i neregistrovaní návštěvníci po předložení identifikačního průkazu.

Výpůjční lhůty:

 1. Výpůjční lhůty se určují podle druhů půjčovaných dokumentů. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování (mimo budovu) je u knih i časopisů jeden měsíc.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena: - pokud dokument nemá rezervován další uživatel, - u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční doba prodlužuje dvakrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li o dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně devadesát dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla, ale jen po jeho předložení.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Vrácení vypůjčeného dokumentu a odpovědnost za výpůjčku:

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen. Na požádání obdrží uživatel doklad o vrácení dokumentu.
 2. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení, přičemž pro povinnost zaplatit příslušný poplatek je rozhodující délka překročení výpůjční lhůty, ne faktické doručení upomínky.
 3. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, může být vrácení vymáháno právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 4. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Ztráty a náhrady:

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.